Categories
Highlights Local Local News

Respectim work blong ol local musician

Musik task force long Vanuatu wetem Vanuatu Intellectual property Office (VanIPO) mo Ministry blong Trade mo Indastri I kat wan consultation meeting long Tusdai 23 Feb, long nakamal blong Malvatumauri kansel blong ol jif long Port Vila.

1 dei miting ia hemi blong oli tokbaot ol wok blong copyright mo national music polisi.

Dipatmen blong Indastri wetem VanIPO bae I ranem ol semak kaen awareness long wan wan province long Vanuatu blong ol music artist I save patisipate long ol Consultation mo awareness blong nasonal music polisi ia.

Ol musik artist long Vanuatu I stap faet strong blong protektem mo promotem ol wok we oli music artist I stap mekem.