Categories
Highlights Sports

Port Vila Rugby Lik bae I kohed bakeken long wiken ia.

Port Vila Rugby Lik bai I kohed long raun 2 blong 13 aside Rubgy Lik kompetisen blong hem long wiken ia.

Photo: Police VS Ifira Black Bird.

Vice Presiden blong PVRL, Antonio Korikalo I talem se bai I kat tu (2) matj bai oli pleim long fil blong Mele long Sarere ia namba 26 Septemba 2020.

Long program long 1.30pm – Blacksands Diamonds vs Ifira Black Bird mo long 3pm bai Vate Buldogs vs Uluveou.

Naoia long leites klasmen

1.       Police 6

2.       Vate Buldog 4

3.       Ifira Black Bird 4

4.       Black Sands Diamonds 2

5.       Uluveou 0  

   6.  Mele 0