0 0

Vanuatu I stap Graduate aut long least Develop Kantri i ko long Developing kantri

Prime Minista blong Vanuatu Bob Loughman i talemaot se Graduation blong Vanuatu out long Least Develop Country i ko long developing country hemi wan success story.  Prime Minista i talemaot se Vanuatu hemi prepare from graduation ia since 2012 finis mo wetem National smooth transition strategy we council of minister i bin apruvum, study i […]

0 0

USP Award dei 18 Disemba 2020

USP Emalus kampas long Port Vila bae I kat ol awards dei blong yia ia long namba 18 December 2020. Student Sapot Ofisa blong Emalus kampas, PAULINE MOLISA, I konfem se long end blong seken semester blong yia ia, bae i no kat formal graduation ceremony olsem we I stap happen long evri yia, beh […]

0 0

Konsen long security blong olketa quarantine facility long port vila

Plante pipol long Port Vila oli stap raisem konsen blong olketa naoia, abaot security long olketa quarantine facility, afta we ikat ripot se wan man ibin manage blong ronwe long quarantine facility, long las wikend. FM 107 news i save se folem seriousness blong sik ya Covid19, olketa memba blong Vanuatu polis fos nao oli […]

0 0

White Ribbon Day

Wednesday 25 November hemi white ribbon day, wan day we every man mo ol boy raon long wol oli mekem ol komitmen blong putum wan stop long violence we hemi “ol strong nogud fasin we I stap happen long ol women mo ol gel”. Bigfala theme blong Day ia hemi “Stanap mo talem aot”, “Stand […]

0 0

Fraede 4 Disemba bae i kam pablik holidei tru aot long kantry

Kansel blong olketa minista i agri finis blong Fraede namba 4 Disemba hemi wan pablik holidei tru aot long kantry. Hemia i blong kivim janis long pipol tru aot long kantry blong oli join long selebresen blong graduation blong Vanuatu, aot long Least Developed Country status or LDC iko long Developed kantry. Jeaman blong National […]


Now On Air

Home

7:00 pm 8:00 pmThursday 7:00 pm

Home

Thursday 6:00 pm

Night Tracks

Thursday 10:00 pm

Lights Out


Current track

Title

Artist

Background
Translate