Town clerk blong Port Vila city kansel, Pita Sakita I talem se kansel I start wok naoia blong stopem smol smol market we oli stap operate mo I no follem loa, raon long boundary blong Port Vila.

Photo: Supplied

Hemi talem se anda long loa blong municipal CAP 126 I talem I klia pawa blong kansel blong controlem ol development we I stap tekem ples insaed long Port Vila city.

Photo: Supplied

Hemi talem PVCC ikivim leta finis long sam pipol we I stap operatem ol market insaed long Port Vila city mo i no follem loa Taon Klak, I enkarejem ol fama we oli wantem mekem market or salem ol local kakae blong olgeta long Port Vila blong yusum trifala market blong Port Vila municipality mo tu ol private market place olsem Freswota market mo Manples market