Port Vila Futbol Associasen Premia Divisin klabs mitings I akri long wik se bai ol matj blong Digicel Premia Lik bai I stat bakeken long nekis wikend long Port Vila Stadium.

Miting blong ol Premia klabs ia I bin tekem ples long PVFA conferens rum long Wednesdei namba 11 March 2020 long 12 oklock long medel dei.

Bikfala futbol lik long Vanuatu ia I akri blong ol Premia klabs oli ple bakeken from OFC I posponem ol matj blong Jampions Lik quata faenol I ko long manis Mei yia ia.

PVFA I stap askem ol 8 Premia Klabs blong mas ko hed long trening moo l program blong ol matj bai I kamaot bifo end blong wik ia.

Leave a Reply

Your email address will not be published.