Prime Minista Bob Loughman I talem se palemen bae i tokbaot issue blong use blong social media long palemen sisen, we I start long yestete.

Vanuatu Parliament House, Photo: Supplied

Hemi mekem toktok ia, long taem we hemi stap respond long toktok blong president long yesetet morning.

PM Loughman I talem se palemen bae I no save stopem use blong social media, be bae gavman I traem blong putum sam samting blong pipol I yusum social media long wan wei we I helpem nara wan.

Hemi talem se evri citizen blong kantri ia I kat right blong talem tinktink blong olgeta mo fasin blong haed bihaen ol kiaman fez blong toktok bae i kat control long hem.

Bill we I tokbaot social media hemi bill blong cyber crime we I stap insaed long list blong 14 bill blong gavman we bae palemen I tok raon long hem start long tete I ko.