Wok blong upgradem Bombua High skul long Santo bae I start I no long taem afta we gavman blong Japan I donatem wan additional fund I ko long Ministri blong Edukesen mo Trening blong helpem wok blong upgrade ia.

Minista Seule I stap mekem saening blong grant ia wetem Ambasada blong Japan long Vanuatu KATSUMATA Harumi.

Minista Seule I stap mekem saening blong grant ia wetem Ambasada blong Japan long Vanuatu KATSUMATA Harumi

Signing blong fund ia I tekem ples between Minister blong Education mo Training, Seoule Simon mo Ambassador blong Japan long Vanuatu KATSUMATA Harumi.

Signing ia emi blong Japanese Government i donatem wan additional fund blong US$18,368 we emi ova VT2millioni I ko long Ministry blong Education mo Training.

MET I talem se upgrade blong Bombua High School emi blong accomondatem ol student we oli aot long Ambae wetem ol family bong olgeta follem evacuation from volcano.

Bombua high school I stap accomodatem naoia 92 student mo 8 tija blong Londua Technical College long Ambae.

Fund ia i kam blong sapotem US$612,902 we Japan Government i bin donatem finis afta we TC Harold i bin damagem sam classroom blong Bombua High School long April 2020.

Minister Seule i talem thank yu long Government blong Japan blong continue blong assistim mo sapotem Ministri blong Edukesen mo Trening tru long GGP Program.

Tru long long GGP program ia, Government blong Japan hemi fundem 128 Project wetem 73 skul.