Author: Capital

Taon Planing Unit blong Port Vila Siti Kansel i faenem finis wan niu ples we Port Vila Cemetery bai muv iko long hem, hemia long rod I go long Eratap. Be Kaonsel blong ol Minista long wan miting blong hem long Julae long yia ia i talem se bae PVCC i mas gat moa toktok […]

Directa blong Ministri blong Yut Developmen mo Sports long Vanuatu, Henry Tavoa I talem se out long 100 yangfala we naoia oli stap long Korman Sporting Complex long trening or program blong Nasional Yut Polisi implimentesen- Stake hola Awarnes/Infomensen Sahring planning program, fulap long olgeta I festaem oli flae long wan bikfala plane mo fulap oli […]

Port Vila Rugby Lik bai I kohed long raun 2 blong 13 aside Rubgy Lik kompetisen blong hem long wiken ia. Vice Presiden blong PVRL, Antonio Korikalo I talem se bai I kat tu (2) matj bai oli pleim long fil blong Mele long Sarere ia namba 26 Septemba 2020. Long program long 1.30pm – […]

Bikfala Bodi blong Sports long Vanuatu , VASANOC I kat wan niufala Sports Developmen Ofisa blong hem. Niufala Chif Executif Ofisa  blong VASANOC James Malau Kalo I talem se Niufala SDO ia , nem blong hem I David Salitasi Lolo mo hem I wan citizen blong Vanuatu. David Salitasi Lolo I wan foma rugby lik […]

Port Vila Football Assosiasen I confemem finis ol dei 12 blong Premia Lik Futbol kompetisen mo Sekon Divisin kompetisen blong wikend ia. Premia Divisin long Port Vila Stadium – DAY 12 Friday 25th September 2020 3.00 PM- Tupuji Imere FC VS Ifira BB Saturday 26th September 2020 11.00 AM- Yatel FC vs Sia Raga 1pm- […]


Current track

Title

Artist

Background
Translate