Prime Minister (PM) Bob Loughman I talem se gavman bae putum 21% blong budget blong next yia I ko long productive sector.

Vanuatu Prime Minister Bob Loughman, Photo: FM107

Hemi talem se mani ia bae I ko tu blong sapotem livelihood blong ol pipol follem ol impact blong TC Harold.

PM Loughman I talem s national budget blong 2021 I lukluk long evri sekta mo hemim kat trust mo confident se budget ia bae I helpem kantri I recover mo kat wan sustainable economy.

Hemi talem tu se gavman I putum Vt150 million subsidi I ko long ol commodity.

PM Loughman I mekem ol announcement blong ol decision ia long taem we hemi stap lonshem ‘Post disasta nid assement ripot blong TC Harold mo mo National Recovery Strategy.

Tufala buk ia emi blong guidem wok blong recovery long Vanuatu.